Use trollverb in a sentence

Trollverb

[trōl]

NOUN

NOUN

VERB

Synonyms

sprite, pixie, elf, imp, brownie, puck, dwarf, gnome, goblin, hobgoblin,

"Trollverb" in Example Sentences

1. Use trollverb in a sentence, trollverb meaning?, trollverb definition, how to use trollverb in a sentence, use trollverb in a sentence with examples

Recently Searched

  › Trollverb [trōl]
  › Dolling [däl]
  › Triggeredorigin [ˈtriɡərd]
  › Medulla [məˈdələ]
  › Slabmiddle [slab]
  › Fivefold [ˈfīvfōld]
  › Dilapidates [dəˈlapəˌdāt]
  › Samenesses [ˈsāmnəs]
  › Demise [dəˈmīz]
  › Stably [ˈstāblē]
  › Honkytonks [ˈhäNGkē ˌtäNGk, ˈhôNGkē ˌtôNGk]
  › Redactionfrench [rəˈdakSH(ə)n]
  › Exportation
  › Qintar [kinˈtär]
  › Sepultureold [ˈsepəlCHər]
  › Ripscrip
  › Blinding [ˈblīndiNG]
  › Expire [ˌikˈspī(ə)r]
  › Promenades [ˌpräməˈnād, ˌpräməˈnäd]
  › Butchertown
  › Impedir
  › Phoenicians [fəˈniSHən, fəˈnēSHən]