Use slackings in a sentence

Word suggestions (2): Lacking, Slacken

Slackings

[slak]

VERB

Synonyms

"Slackings" in Example Sentences

1. 1. slackings in a sentence - Use "slackings" in a sentence 1. Sleeping late didn't mean slacking off for Michelle Kwan. 2. Slacking is not part of Jo Dee Messina's schedule. click for more sentences of slackings

Recently Searched

  › Slackings [slak]
  › Confiteor [känˈfidēˌôr]
  › Emendation [ˌēmənˈdāSHən, ˌemənˈdāSHən]
  › Spineshank
  › Dispassionateness [disˈpaSH(ə)nətnəs]
  › Lawnmowers [ˈlônˌmō(ə)r]
  › Happenchance [ˈhapənˌstans]
  › Curlewmiddle
  › Puritanizes [ˈpyo͝oritnism]
  › Copts [käpt]
  › Corrals [kəˈral]
  › Virescent [vəˈres(ə)nt, vīˈres(ə)nt]
  › Ambiental
  › Quavery [ˈkwāv(ə)rē]
  › Larger [lärj]
  › Unconquerable [ˌənˈkäNGk(ə)rəbəl]
  › Ferromagnetism [ˌferōˈmaɡnəˌtizəm]
  › Scalloping [ˈskaləp, ˈskäləp]
  › Tenderness [ˈtendərnəs]
  › Musicals [ˈmyo͞ozək(ə)l]
  › Succinct [sə(k)ˈsiNG(k)t]
  › Uselightning [lightning rod]
  › Brushwork [ˈbrəSHˌwərk]