Use reproudction in a sentence

Word suggestions (1): Reproduction

"Reproudction" in Example Sentences

1. How do you use the word reproudction in a sentence? We are studying sexual reproduction in my science class this semester. What is the word for a sexual split? Not a word, but a phrase: A-Sexual

Recently Searched

  › Reproudction [ˌrēprəˈdəkSH(ə)n]
  › Emulation [ˌemyəˈlāSH(ə)n]
  › Inlets [ˈinˌletˈinˌlət]
  › Gotra
  › Whistle [ˈ(h)wisəl]
  › Rank [raNGk]
  › Prolifically [prəˈlifik(ə)lē]
  › Nullification [ˌnələfəˈkāSH(ə)n]
  › Spatially [ˈspāSHəlē]
  › Desearle
  › Salt [sôlt]
  › Manservant [ˈmanˌsərvənt]
  › Repoire [raˈpôrrəˈpôr]
  › Imprescriptible [ˌimprəˈskriptəb(ə)l]
  › Filthiness [ˈfilTHēnəs]
  › Hostelrymiddle [ˈhäst(ə)lrē]
  › Cried [krī]
  › Lantern [ˈlan(t)ərn]
  › Trembles [ˈtrembəl]
  › Diclofenac
  › Vexations [vekˈsāSH(ə)n]
  › Unswervingly [ˌənˈswərviNGlē]
  › Fortnight [ˈfôrtˌnīt]