Use purposefulmodif in a sentence

Purposefulmodif

Synonyms

"Purposefulmodif" in Example Sentences

1. 1. 1. Use purposefulmodif in a sentence, purposefulmodif meaning?, purposefulmodif definition, how to use purposefulmodif in a sentence, use purposefulmodif in a sentence with examples

Recently Searched

  › Presets [prēˈset]
  › Purposefulmodif [ˈpərpəsfəl]
  › Expenses [ikˈspens]
  › View [vyo͞o]
  › Appraisees [əˈprāz]
  › Fatigue [fəˈtēɡ]
  › Shipyard [ˈSHipˌyärd]
  › Tumsbericht
  › Slags [slaɡ]
  › Dissertation [ˌdisərˈtāSH(ə)n]
  › Aides [ād]
  › Gluttonousnesses [ˈɡlətnəs]
  › Accountable [əˈkoun(t)əb(ə)l]
  › Turbidity [tərˈbidədē]
  › Sunniest [ˈsənē]
  › Posada [pəˈsädə]
  › Dotards [ˈdōdərd]
  › Incurable [ˌinˈkyo͝orəb(ə)l]
  › Revivalistic
  › Classes' [klas]
  › Swimsuit [ˈswimˌso͞ot]
  › Accents
  › Chiromancyorigin [ˈkīrōˌmansē]
  › Culture [ˈkəlCHər]