Use kuchenger in a sentence

Kuchenger

Synonyms

"Kuchenger" in Example Sentences

1. 1. kuchenger [ˈkiCH(ə)nər] DEFINITION - a city in Ontario, southern Canada; population 204,668 (2006). Settled as Dutch Sand Hills by German Mennonites in 1806, it was renamed Berlin in 1830 and Kitchener in 1916, in honor of Field Marshal Kitchener.

Recently Searched

  › Kuchenger [ˈko͞okən, -KHən]
  › Sturdy [ˈstərdē]
  › Dermoid [ˈdərmoid]
  › Limousines [ˈliməˌzēn, ˌliməˈzēn]
  › Intuits [inˈt(y)o͞oət]
  › Approach [əˈprōCH]
  › Retched [reCH]
  › Faceting [ˈfasət]
  › Palliatev [ˈpalēˌādiv, ˈpalēədiv]
  › Languishing [ˈlaNGɡwiSHiNG]
  › Pagar
  › Outlaws [ˈoutˌlô]
  › Whirled [(h)wərl]
  › Classicism [ˈklasəˌsizəm]
  › Appeased [əˈpēz]
  › Mollsee
  › Radars [ˈrāˌdär]
  › Ratty [ˈradē]
  › Sluices [slo͞os]
  › Sourse [sôrs]
  › Valedictorian [ˌvalədikˈtôrēən]
  › Launch [lôn(t)SH, län(t)SH]
  › Haile
  › Adjudicated [əˈjo͞odəˌkāt]