Use fabricatingevidence in a sentence

Fabricatingevidence

Synonyms

"Fabricatingevidence" in Example Sentences

1. Use fabricatingevidence in a sentence, fabricatingevidence meaning?, fabricatingevidence definition, how to use fabricatingevidence in a sentence, use fabricatingevidence in a sentence with examples

Recently Searched

  › Precursory [prēˈkərsərē]
  › Adapting [əˈdapt]
  › Pillbox [ˈpilˌbäks]
  › Cardholders [ˈkärdˌhōldər]
  › Feces [ˈfēsēz]
  › Milking [milk]
  › Counterfoil [ˈkoun(t)ərˌfoil]
  › Indigenefrench [ˈindəˌjēn]
  › Imbibe [imˈbīb]
  › Distraught [dəˈstrôt]
  › Pna
  › Bungle [ˈbəNGɡəl]
  › Deportment [dəˈpôrtmənt]
  › Diffident [ˈdifəd(ə)nt]
  › Disarrangement [ˌdisəˈrānjmənt]
  › Consigne [ˌkänsīˈnē]
  › Importation
  › Dodger [ˈdäjər]
  › Rifle [ˈrīfəl]
  › Paper [ˈpāpər]
  › Reduce [rəˈd(y)o͞os]
  › Hollandsch
  › Fabricgortex [ˈfabrik]