Use concenterfrench in a sentence

Concenterfrench

[kənˈsentər]

VERB

Synonyms

collect, gather, congregate, converge, mass, cluster, rally, accumulate, amass, disperse,

"Concenterfrench" in Example Sentences

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. How to use envision in a sentence Looking for sentences and phrases with the word envision? 2. Concenter definition: to bring or come to a common center; concentrate or convergeOrigin of concenterfrench concentrer from Classical Latin com-, together + centrum, center: 4. How to use envision in a sentence Looking for sentences and phrases with

Recently Searched

  › Concenterfrench [kənˈsentər]
  › Rewards [rəˈwôrd]
  › Sattvic [ˈsətvik]
  › Gossipy [ˈɡäsəpē]
  › Stouterd
  › Platoon [pləˈto͞on]
  › Blamers
  › Repossessing [ˌrēpəˈzes]
  › Imperials [imˈpirēəl]
  › Greyed [ɡrā]
  › Purloins [pərˈloin]
  › Voguer [vōɡ]
  › Stoopadjective [sto͞op]
  › Lenitions [ləˈniSH(ə)n]
  › Cuffing [kəf]
  › Bombarding
  › Un [ən]
  › Unrollings [ˌənˈrōl]
  › Tulipant
  › Chorded [kôrd]
  › Mullahs [ˈmo͝olə, ˈmələ]
  › Carveout [ˈkärvout]
  › Aeronautad [ˌerəˈnôdikl]