Use caressverb in a sentence

Caressverb

[kəˈres]

VERB

NOUN

Synonyms

"Caressverb" in Example Sentences

1. Use caressverb in a sentence, caressverb meaning?, caressverb definition, how to use caressverb in a sentence, use caressverb in a sentence with examples

Recently Searched

  › Caressverb [kəˈres]
  › Embolusmodern [əmˈbōldən]
  › Nastily
  › Yakalso
  › Reached [rēCH]
  › Santonin [ˈsantnən]
  › Witticismfrom [ˈwidəˌsizəm]
  › Interpolations [inˌtərpəˈlāSH(ə)n]
  › Murine [ˈmyo͝orˌīn]
  › Crawford
  › Singers [ˈsiNGər]
  › Totalitarian [tōˌtaləˈterēən]
  › Clamoured [ˈklamər]
  › Practical [ˈpraktək(ə)l]
  › Subtotals [ˈsəbˌtōdl]
  › Adaptability [əˌdaptəˈbilədē]
  › Cunning [ˈkəniNG]
  › Peep [pēp]
  › Screenshots [ˈskrēnSHät]
  › Wassails [ˈwäsəl, ˈwäˌsāl]
  › Needinesses [ˈnēdēnəs]
  › Occupier