Words start with X

X [eks]

xanthe

xanthein

xantheine [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xantheins [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xanthene [ˈzanTHēn]

xanthenes [ˈzanTHēn]

xanthenic

xanthic

xanthicin

xanthine [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xanthinefr [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xanthippe [zanˈTHipē, zanˈtipē]

xanthippes [zanˈTHipē, zanˈtipē]

xanthoma [zanˈTHōmə]

xanthomas [zanˈTHōmə]

xanthomata [zanˈTHōmə]

xbox

xenon [ˈzēˌnän, ˈzenˌän]

xenophile [ˈzenəfīl]

xenophiles [ˈzenəfīl]

xenophobe [ˈzenəˌfōb, ˈzēnəˌfōb]

xenophobes [ˈzenəˌfōb, ˈzēnəˌfōb]

xenophobia [ˌzenəˈfōbēə, ˌzēnəˈfōbēə]

xenophobic [zenəˈfōbik, ˌzēnəˈfōbik]

xenophobics [ˌzenəˈfōbēə, ˌzēnəˈfōbēə]

xerarch

Xerox [ˈzirˌäks]

xeroxed [ˈzirˌäks]

xeroxing [ˈzirˌäks]

xi [zī, ksī]

xia

xian [SHēˈän]

xiang [ˌSHēˈäNG]

xiangyao

xianity

xiansheng

xianyang

xiaoping

xie

xiehe

xieqiao

xii

xiii

xilinx

xis [zī, ksī]

xiv