Words start with X

X [eks]

xanthe

xanthein

xantheine [ˈzanTHēnˈzanTHən]

xantheins [ˈzanTHēnˈzanTHən]

xanthene [ˈzanTHēn]

xanthenes [ˈzanTHēn]

xanthenic

xanthic

xanthicin

xanthine [ˈzanTHēnˈzanTHən]

xanthinefr [ˈzanTHēnˈzanTHən]

xanthines [ˈzanTHēnˈzanTHən]

xanthippe [zanˈTHipēzanˈtipē]

xanthippes [zanˈTHipēzanˈtipē]

xanthoma [zanˈTHōmə]

xanthomas [zanˈTHōmə]

xanthomata [zanˈTHōmə]

xbox

xenomania

xenon [ˈzēˌnänˈzenˌän]

xenophile [ˈzenəfīl]

xenophiles [ˈzenəfīl]

xenophobe [ˈzenəˌfōbˈzēnəˌfōb]

xenophobes [ˈzenəˌfōbˈzēnəˌfōb]

xenophobesall [zenəˈfōbik, ˌzēnəˈfōbik]

xenophobia [ˌzenəˈfōbēəˌzēnəˈfōbēə]

xenophobic [zenəˈfōbikˌzēnəˈfōbik]

xenophobically [zenəˈfōbikˌzēnəˈfōbik]

xenophobics [ˌzenəˈfōbēəˌzēnəˈfōbēə]

xerarch

Xerox [ˈzirˌäks]

xeroxed [ˈzirˌäks]

xeroxing [ˈzirˌäks]

xi [zīksī]

xia

xian [SHēˈän]

xiang [ˌSHēˈäNG]

xiangguo

xiangyao

xianity

xiansheng

xianyang

xiaoping

xie

xiehe

xiejiawan

xieqiao